અક્કલ…..

 • ઓત્તારીની...

  છોકરી છોકરાને - તારા વાળ તો જો એવુ લાગે છે જાણે ઘાસ ઉગ્યુ હોય....
  છોકરો - તેથી જ તો હું ક્યારનો વિચારી રહ્યો છુ કે મારી પાસે ભેંસ કેમ ઉભી છે...!!

Mahatma Gandhi Jayanti

201602Oct
Mahatma Gandhi Jayanti

The full name of the Mahatma Gandhi is Mohandas Karamchand Gandhi who was born on 2nd of October in the year 1869. He is commonly known as the father of the nation or Bapu.He died on 30th of January in the year 1948. He lived his life full of struggle as a political and spiritual leader of the India.

His key role in the independence of India is unforgettable by the people of India that’s why his birthday anniversary is still remembered by the people through many way of celebration. Bapu had developed his own techniques of non-violent protest for the independence of India. He named his non violent (ahimsa) protest as Satyagraha means the moral domination.

Those days he became famous for his non-violent social disobedience throughout the India and South Africa. He had started his non-cooperation movement of 1922 as well as the Salt Satyagraha or Salt (Dandi) March at 12th of March in the year 1930. Because of struggled efforts of Bapu and other freedom fighter the India became able to get its freedom on 15th of August in the year 1947.

The whole country was weeping when he was assassinated on 30th of January in the year 1948. The International Day of Non-Violence of the United Nations is held on 2nd of October as well in order to commemorate the birthday of Mahatma Gandhi.

ભારત/India,View : 3389

  Comments

  • Visitor's Name
  • Email ID
  • Mobile No
  • Comment

  Though of the day

  • અસત્ય અંધકારરૂપ છે. આ અંધકારથી મનુષ્ય અધોગતિ પામે છે. અંધકારમાં ફસાયેલી વ્યક્તિ પ્રકાશ જોઈ શક્તી નથી.