અક્કલ…..

 • નામ

  છોકરો - વોટ્સ યોર નેમ ?
  છોકરી - પોતાના બાપને ઘક્કો મારો..
  છોકરો - મતલબ ...
  છોકરી - પુષ.....પા..

Comedy Nights With Kapil - Yuvraj Singh & Harbhaja

The show starts with Kapil coming on the stage and finding a empty house. Kapil starts to look everywhere and is shocked Harbahjan Singh and Yuvraj Singh playing cricket and Sidhu as the commentator. Kapil takes the bat and runs inside, with everyone following him. Later, Kapil invites both Yuvraj Singh and Harbhajan Singh on the stage. What follows is a laugh riot. Watch the show and enjoy.
View : 2071

Comments

 • Visitor's Name
 • Email ID
 • Mobile No
 • Comment

Though of the day

 • અસત્ય અંધકારરૂપ છે. આ અંધકારથી મનુષ્ય અધોગતિ પામે છે. અંધકારમાં ફસાયેલી વ્યક્તિ પ્રકાશ જોઈ શક્તી નથી.