"હે મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે"

હે મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે વાગે સે, ઢોલ વાગે સે

હે મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે

ગામ ગામનાં સોનીડા આવે સે એ આવે સે,

હુ લાવે સે મારા માની નથણીયું લાવે સે મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે

ગામ ગામનાં સુથારી આવે સે એ આવે સે,

હુ લાવે સે મારી માનો બાજોઠીયો લાવે સે મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગેસે

ગામ ગામનાં દોશીડા આવે સે એ આવે સે,

હુ લાવે સે મારી માની ચુંદડીયો લાવે સે મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે

હે મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે વાગે સે, ઢોલ વાગે સે હે મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે

View : 808

Comments

  • Visitor's Name
  • Email ID
  • Mobile No
  • Comment

Though of the day

  • મનની શાંતિ અનુકુળ પરિસ્થિતિઓ દ્વારા નહી પરંતુ આંતરિક પરિવતર્ન દ્ધારા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ.