અક્કલ…..

 • વિકાસ

  એક નેતા એક ગામમાં ગયા તેઓ એક સ્ત્રી પાસે ગયા.
  નેતા - હવે હું આવી ગયો છુ, ચિંતા ન કરશો આ વખતે વિકાસ થશે
  સ્ત્રી - 5 વર્ષ પહેલા પણ આવ્યા ત્યારે તમે આવું જ કહ્યુ હતુ.. પણ વિકાસ નહી વિમલા થઈ હતી.

ગ્રાન્ટેડ શાળાના ફોન નંબર

1.        આદર્શ માધ્યમિક શાળા (ગર્લ્સ સ્કૂલ)                                        ૨૭૦૬૮૨૨
2.        આદર્શ મીડલ સ્કૂલ                                                                   ૨૨૩૪૨૯૬
3.        એકનાથ રાનડે વિદ્યાલય                                                          ૨૪૪૨૯૨૦
4.        અમથીબા વિદ્યાલય                                                                  ૨૫૭૪૬૬૧
5.        એ. એસ. ચૌધરી હાઈસ્કૂલ                                                         ૨૪૪૦૨૭૫
6.        બહુચર વિદ્યાલય                                                                       ૨૩૮૬૯૫૨
7.        બાલકિશોર વિદ્યાલય                                                                 ૨૨૨૨૫૮૨
8.        બારદાન કન્યા વિદ્યાલય                                                            ૨૫૭૧૪૭૦
9.        ભારતીય ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલ                                                            ૨૪૪૬૨૪૯
10.     સી. એન. મહેતા વિદ્યાલય                                                           ૨૩૩૨૬૫૫
11.     દેવકુંવરબા હાઈસ્કૂલ                                                                  ૨૨૨૮૫૩૨
12.     ગાંધી જ્ઞાન મંદિર માધ્ય. શાળા                                                  ૨૪૭૧૦૩૮
13.     ગણેશ વિદ્યાલય                                                                         ૨૫૭૬૬૧૦
14.     ગાયત્રી મહાવિધાલય                                                                 ૨૩૬૪૩૭૧
15.     જ્ઞાન જ્યોત હાઈસ્કૂલ                                                                  ૨૫૭૩૮૫૭
16.     જી. ટી. હાઇસ્કૂલ                                                                          ૨૨૨૭૮૫૫
17.     જી. ટી. શેઠ વિદ્યાલય (ગુ. મા.)                                                    ૨૫૭૭૭૭૮/૯
18.     જી. ટી. શેઠ વિદ્યાલય (અં. મા.)                                                    ૨૫૭૭૭૭૮/૯
19.     હરિ ઓમ વિદ્યાલય ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલ                                             ૨૩૮૧૦૦૪
20.     હ. લ. ગાંધી વિદ્યા વિહાર                                                             ૨૫૬૩૬૪૯
21.     આઈ. પી. મિશન ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલ                                                 ૨૨૨૩૭૯૪
22.     જવાહર શિશુવિહાર માધ્યમિક શાળા                                            ૨૪૭૧૨૭૦
23.     જવાહર વિદ્યાલય                                                                       ૨૭૦૬૩૦૫
24.     જય રાંદલ વિદ્યાલય                                                                   ૨૩૮૩૯૯૧
25.     જય સોમનાથ વિદ્યાલય                                                              ૨૭૦૩૪૮૭
26.     જે. કે. ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલ                                                                  ૨૫૮૩૨૬૨
27.     કડવીબાઈ વિરાણી કન્યા વિદ્યાલય                                             ૨૨૨૭૨૧૩
28.     જે. કે. કોટેચા ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલ                                                        ૨૪૫૪૭૧૦
29.     કલ્યાણ હાઈસ્કૂલ                                                                         ૨૪૫૩૨૮૬
30.     કાન્તા સ્ત્રી વિકાસ ગૃહ ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલ                                          ૨૨૩૪૦૨૯
31.     ક્પિંજલ હાઈસ્કૂલ રાજકોટ                                                           ૨૨૨૪૧૩૦
32.     કસ્તૂરબા હાઈસ્કૂલ                                                                      ૨૩૬૪૮૦૭
33.     કેશવ વિધાલય                                                                           ૨૩૨૩૨૯૯
34.     કેતન કન્યા વિદ્યાલય                                                                  ૨૪૫૪૫૨૭
35.     ખોડીયાર વિદ્યા મંદિર                                                                  ૨૭૦૧૮૯૭
36.     કૃષ્ણ વિદ્યાલય                                                                            ૨૪૫૧૬૦૨
37.     લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી કન્યા વિદ્યાલય                                            ૨૪૪૬૫૩૨
38.     લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી વિદ્યાલય                                                     ૨૪૮૦૫૩૩
39.     લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી (અં. મા.) હા.                                                ૨૫૮૬૭૮૧
40.     મા આનંદમયી કન્યા વિધાલય                                                   ૨૩૮૮૦૩૧
41.     મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ કન્યા વિદ્યાલય                                         ૨૪૬૩૧૩૮
42.     મહાવીર વિદ્યાલય                                                                      ૨૭૦૫૫૬૩
43.     મારૂતિ વિદ્યાલય                                                                         ૨૫૭૧૨૦૪
44.     મા શારદા વિદ્યાલય                                                                    ૨૩૬૧૩૬૪
45.     માસુમ વિદ્યાલય                                                                         ૨૭૦૩૩૨૪
46.     માતૃ મંદિર હાઈસ્કૂલ (અં. મા.)                                                     ૨૫૭૧૬૨૧
47.     મિરામ્બિકા કન્યા વિદ્યાલય                                                          ૨૩૮૦૧૪૪
48.     મઝહર કન્યા વિદ્યાલય                                                                ૫૫૪૫૩૦૯
49.     મુરલીધર હાઈસ્કૂલ                                                             ૨૨૨૫૨૧૮, ૨૨૩૦૫૯૪
50.     નારાયણ વિદ્યામંદિર                                                                   ૨૪૭૭૭૫૨
51.     નિર્મલા કોન્વેન્ટ સ્કૂલ                                                                  ૨૪૫૧૧૩૩
52.     નૂતન ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલ                                                                  ૨૩૮૭૫૧૧
53.     પી. એન્ડ ટી.વી. શેઠ હાઈસ્કૂલ                                                      ૨૨૩૨૧૭૦
54.     પી. બી. કોટક મેમો. ઈં. હાઈસ્કૂલ                                                  ૨૪૮૨૬૬૫
55.     પ્રકાશ વિદ્યાલય                                                                          ૨૩૬૫૪૫૦
56.     પ્રિયદર્શિની સેકન્ડરી સ્કૂલ                                                            ૨૨૩૬૨૨૧
57.     રમેશભાઈ છાયા બોયઝ હાઈસ્કૂલ                                                ૨૪૪૮૩૭૧
58.     રમેશભાઈ છાયા કન્યા હાઈસ્કૂલ                                                  ૨૪૬૫૯૦૫
59.     ર.હ. અને વૃ.ત્રિ. કોટક ક.વિ. મંદિર                                                ૨૪૬૬૨૮૭
60.     સૈફી હાઈસ્કૂલ                                                                              ૨૪૭૧૫૦૪
61.     સેન્ટ મેરીઝ સ્કૂલ                                                                         ૨૫૭૯૧૧૫/૧૬
62.     સેન્ટ તુલસી માધ્યમિક શાળા                                                        ૫૫૪૧૧૪૧
63.     સરદાર શ્રી વલ્લભભાઈ પટેલ વિદ્યાલય                                       ૨૭૦૧૭૪૬
64.     સરદાર પટેલ વિદ્યામંદિર                                                             ૨૩૮૮૦૨૯
65.     સમોઝાદ વિદ્યા મંદિર                                                                   ૨૩૮૬૮૬૪
66.     સંસ્કાર ધામ કન્યા વિદ્યાલય                                                         ૨૪૫૭૨૭૪
67.     સરસ્વતી માધ્યમિક કન્યા વિદ્યામંદિર                                           ૨૪૪૨૫૬૧
68.     સરસ્વતી માધ્યમિક વિદ્યામંદિર                                                    ૨૪૪૯૦૨૭
69.     સરોજીની નાયડુ ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલ                                                    ૨૩૭૭૪૬૨
70.     સૌરાષ્ટ્ર હાઈસ્કૂલ                                                                          ૨૫૭૨૧૮૨
71.     શારદા મણી વિદ્યાલય                                                                  ૨૪૫૭૨૦૧
72.     શા. વે. વિરાણી વિવિધલક્ષી વિદ્યાલય                                           ૨૪૬૪૮૮૬
73.     શ્રી કન્યા વિદ્યાલય રાજકોટ                                                           ૨૩૬૩૧૩૯
74.     શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુલ વિદ્યાલય                                             ૨૩૭૭૭૦૭
75.     સ્વામી વિવેકાનંદ વિદ્યાલય                                                          ૨૪૩૧૭૮૨
76.     સ્વામી વિવેકાનંદ વિદ્યા મંદિર                                                       ૨૩૮૭૮૮૦
77.     સ્વામી ટેઉંરામ સિંધી હાઈસ્કૂલ                                                      ૨૪૪૯૯૭૨
78.     તક્ષશીલા માધ્યમિક શાળા                                                            ૨૫૭૪૨૨૬
79.     વિદ્યા-નિકુંજ માધ્યમિક શાળા                                                         ૨૩૧૧૩૩૩
80.     વીર સાવરકર વિદ્યાલય                                                                ૨૩૬૧૭૦૧
81.     વિશ્વ જ્યોત વિદ્યાલય                              ૨૫૭૧૪૪૧, ૨૫૭૮૨૧૨, ૨૫૭૯૦૭૯
82.     બાઈ સાહેબા ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલ                                                          ૨૨૨૬૭૮૪
83.     કરણસિંહજી હાઈસ્કૂલ                                                                     ૨૨૨૬૮૮૯
84.     મોહનદાસ ગાંધી વિધાલય                                                             ૨૨૪૨૭૨૫
85.     આદર્શ નિવાસી શાળા (અ. જા.)                                                      ૨૩૮૬૭૭૫
86.     આદર્શ નિવાસી શાળા (વિ. જા.)                                                      ૨૩૭૭૧૨૧
87.     અલ્ટા સેકન્ડરી સ્કૂલ                                                  ૨૩૭૭૧૮૬, ૨૩૭૨૭૦૭
88.     અંકુર વિદ્યાલય                                                                              ૨૩૮૬૦૦૪
89.     અક્ષર જ્યોત હાઈસ્કૂલ                                                                   ૨૪૫૫૨૪૫
90.     અંબિકા વિદ્યાલય અં.મા. / ગુ.મા.                                                   ૨૨૩૫૬૫૭
91.     અરૂણોદય શાળા                                                                            ૨૩૬૨૯૧૦
92.     બંસીધર વિદ્યાલય                                                                         ૨૭૦૧૧૪૮
93.     ભૂષણ મા. શાળા                                                                            ૨૪૯૦૬૦૧
94.     બૂનિયાદ હાઈસ્કૂલ                                                                         ૨૩૮૭૫૧૧
95.     ભારતીય વિદ્યાલય                                                                        ૨૪૫૬૦૭૪
96.     ચાણક્ય મા. શાળા                                                                         ૨૫૬૧૧૬૧
97.     ચિરાગ વિદ્યાલય                                                                           ૨૩૧૧૩૩૩
98.     દીપપ્રભા વિદ્યાલય                                                                        ૨૩૮૦૧૪૪
99.     ગ્રીનફાર્મ હાઈસ્કૂલ                                                                         ૨૭૮૫૩૮૫
100.   જ્ઞાન સાધના હાઈસ્કૂલ                                               ૨૩૬૧૪૦૦, ૨૩૩૧૧૪૪
101.   જ્ઞાન સૌરભ હાઈસ્કૂલ                                                                     ૨૩૩૧૯૮૨
102.   જ્ઞાનદિપ વિદ્યાલય                                                                         ૨૩૬૭૮૫૯
103.   ગૌતમ મા. શાળા                                                                            ૨૨૩૯૦૨૭
104.   જી. કે. ધોળકિયા સ્કૂલ                                                                     ૨૫૮૯૯૪૮-૪૯
105.   જય વિજય હાઈસ્કૂલ                                                                       ૨૩૮૮૭૯૮
106.   જે. પી. સેકન્ડરી સ્કૂલ                                                                      ૨૫૮૩૩૧૭
107.   જે. કે. હાઈસ્કૂલ                                                                               ૨૫૮૩૭૬૨
108.   જીવનશાંતિ માધ્યમિક શાળા                                                           ૨૫૩૪૮૯૬
109.   જગતગુરૂ મા. શાળા                                                                        ૨૪૬૬૦૦૭
110.   કલરવ વિદ્યાલય                                                                             ૨૩૮૬૫૭૮
111.   ક્રિષ્ના સાયન્સ સ્કૂલ                                                                         ૨૪૩૧૨૧૫
112.   ક્રિષ્ના માધ્ય. શાળા                                                                         ૨૫૬૨૨૩૯
113.   કિલ્લોલ મા. શાળા                                                                          ૨૩૬૮૯૫૨
114.   કાળુભાઈ રૂપારેલીયા મા. શાળા                                                      ૨૩૯૧૮૬૯
115.   ખોડીયાર વિદ્યાલય                                                                         ૨૩૮૫૪૩૬
116.   કોટક સેકન્ડરી સ્કૂલ                                                                         ૨૪૮૨૬૬૫
117.   એલ. જી. ધોળકીયા હાઈસ્કૂલ                                                          ૨૩૬૯૬૬૯
118.   માતૃલક્ષ્મી મા. શાળા                                                                      ૨૨૨૫૨૧૮
119.   મુરલીધર વિદ્યાલય                                                                        ૨૭૦૧૧૪૮
120.   માધવ વિદ્યાલય                                                                             ૨૩૮૭૭૨૨
121.   એમ. એચ. પટેલ હાઈસ્કૂલ                                                              ૨૭૦૨૮૮૨
122.   એન. બી. ગોંડલિયા હાઈસ્કૂલ                                                          ૨૩૭૭૮૫૯
123.   ન્યુ એરા અં. મા. હાઈસ્કૂલ                                                               ૨૪૪૬૪૪૧
124.   નાલંદા વિદ્યાલય                                                                            ૨૨૨૭૩૨૨
125.   નવયુગ મા. શાળા                                                                          ૨૨૩૫૯૮૫
126.   નચિકેતા વિદ્યાલય                                                                         ૨૭૦૨૧૪૬
127.   નિરંજન મા. શાળા                                                                          ૨૩૭૯૩૮૨
128.   ઓમ વિદ્યાલય                                                                               ૨૩૬૮૦૧૭
129.   પંચશીલ વિદ્યાલય                                                                         ૫૫૪૭૧૨૧
130.   પતંજલિ વિદ્યાલય                                                                          ૨૩૭૭૧૫૯
131.   પી. વી. મોદી હાઈસ્કૂલ અં.મા./ગુ.મા.                                              ૨૪૬૨૭૫૨
132.   પ્રિન્સ હાઈસ્કૂલ                                                                               ૨૫૭૧૮૫૮
133.   પાલવ વિધાલય                                                                             ૨૩૨૧૦૯૧
134.   પરિવર્તન વિદ્યાલય                                                                        ૨૪૪૧૯૧૮
135.   પાર્થ વિદ્યાલય – ૧                                                                          ૨૩૭૦૭૯૩
136.   પાર્થ વિદ્યાલય – ૨                                                                          ૨૭૮૨૩૪૩
137.   પારસ વિદ્યાલય                                                                              ૨૩૨૨૮૭૬
138.   રીના ઈંગ્લીશ સ્કૂલ (અં.મા.)                                                            ૨૪૬૬૨૫૮
139.   રીના ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલ                                                                        ૨૪૬૫૨૪૫
140.   રાષ્ટ્રીય શાળા હાઈસ્કૂલ                                                                   ૨૪૬૬૦૩૬
141.   રણછોડ વિદ્યાલય                                                                            ૨૩૬૦૭૦૭
142.   રામદેવ વિદ્યાલય                                                                            ૨૩૭૧૫૩૬
143.   રામકૃષ્ણ મા. શાળા                                                      ૨૩૬૬૮૭૦, ૨૩૭૩૮૭૭
144.   રાધે માધ્યમિક શાળા                                                                       ૨૫૬૧૩૪૮
145.   રાષ્ટ્ર સંત તુલશી અણુવ્રત હાઈસ્કૂલ                                                 ૨૩૬૬૮૭૦
146.   સન સાઈન સ્કૂલ                                                                              ૨૨૨૪૬૨૨
147.   સાંદિપની કન્યા વિદ્યાલય                                                                ૨૩૮૦૬૮૧
148.   સાંદિપની વિદ્યાલય                                                                         ૨૭૦૩૦૭૫
149.   સાધુ વાસવાણી (અં.મા./ગુ.મા.)                                                        ૨૫૭૧૦૧૨
150.   સેન્ટ થોમસ સ્કૂલ                                                                             ૨૫૬૨૨૨૬
151.   સેન્ટ સાંઈ મા.ઉ.મા. હાઈસ્કૂલ                                                           ૨૫૮૫૮૯૦
152.   સોમબેન હિરાલાલ સિંહાર મા. શાળા                                                 ૨૫૭૬૦૬૩
153.   સર્વેશ્વર મા. શાળા                                                                             ૨૫૬૩૨૨૬
154.   સત્કાર માધ્યમિક સ્કૂલ                                                                      ૨૩૭૧૪૧૨
155.   શાંતવન સ્કૂલ                                                                                   ૨૬૯૮૨૧૨
156.   સૌરાષ્ટ્ર વિદ્યાપીઠ                                                                              ૨૪૩૩૦૨૪
157.   સત્યપ્રકાશ હાઈસ્કૂલ                                                                         ૨૪૯૦૭૦૦
158.   સહજાનંદ મા. શાળા                                                                          ૫૫૪૨૩૨૨
159.   સહજાનંદ માધ્ય. શાળા                                                                     ૨૪૮૮૨૩૯
160.   સાંઈબાબા વિદ્યાલય                                                                         ૨૭૦૪૫૫૮
161.   સર્વોદય હાઈસ્કૂલ                                                                              ૨૫૭૬૦૦૧
162.   સર્વોદય વિદ્યાલય                                                                             ૨૩૬૬૪૨૩
163.   સનફ્લાવર હાઈસ્કૂલ (અં.મા.)                                       ૨૩૬૨૬૦૬, ૨૩૯૧૧૪૫
164.   સાગર મા. શાળા                                                                               ૨૩૬૧૪૧૦
165.   સાધુ વાસવાણી ગુજરાતી                                                                  ૨૪૫૪૧૫૮
166.   સેન્ટ ગાર્ગી માધ્ય. શાળા                                                                    ૨૪૭૫૯૧૯
167.   સ્વસ્તિક ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલ                                                 ૨૫૭૫૨૨૬, ૨૫૭૮૫૬૩
168.   સંસ્કાર ધામ કન્યા વિધાલય                                                              ૨૪૭૧૦૩૮
169.   શમ્સ મા. શાળા                                                                                  ૨૪૭૮૩૮૪
170.   સૌરભ હાઈસ્કૂલ                                                                                 ૨૫૮૨૪૦૦
171.   એસ. એસ. પરીખ મે. મો. બેસ્ટ હા.                                                     ૨૪૩૧૩૪૧
172.   એસ. જી. ધોળકીયા હાઈસ્કૂલ                                                             ૨૪૬૩૦૨૦
173.   એસ. કે. પાઠક મા./ઉ.મા. વિદ્યામંદિર                                                  ૨૪૫૮૫૬૧
174.   શ્રેયાંસ માધ્યમિક શાળા                                                                      ૨૪૫૩૭૫૮
175.   વિશ્વજ્યોત ઉ.મા. સેકન્ડરી સ્કૂલ                  ૨૫૭૧૪૪૧, ૨૫૭૮૨૧૨, ૨૫૬૩૫૨૭
176.   વિવેકાનંદ વિદ્યાલય                                                                           ૨૫૮૫૭૪૭
177.   વિકાસ વિદ્યાલય                                                                                ૨૩૭૫૫૦૧
178.   વિધા આરાધના મા. શા.                                                                     ૨૩૩૨૩૭૧
179.   વિદ્યા નિકેતન (અં.મા.) શાળા                                                              ૧૩૩૧૨૯૪
180.   યુનિવર્સલ હાઈસ્કૂલ                                                                           ૨૩૮૦૯૯૮
 

View : 3070

Comments

 • Visitor's Name
 • Email ID
 • Mobile No
 • Comment

Though of the day

 • જેનામાંથી મમતા અને અભિમાન ચાલ્યાં ગયાં છે તેને સદાયે શાંતિ જ છે.