અક્કલ…..

 • પાણીનુ કેમિકલ ફોર્મૂલા

  શિક્ષક : પાણીનું કેમિકલ ફોર્મૂલા શુ છે ?
  સંતા : HIJKLMNO
  શિક્ષક : ડોબા... આ તને કોણે શીખવાડ્યુ ?
  સંતા : તમે જ તો ગઈકાલે કહ્યુ હતુ કે પાણીનું કેમિકલ ફોર્મૂલા એચટુઓ છે

Pompeii Trailer 2 2014 Movie

Pompeii Trailer 2014 Movie - Official 2013 trailer #2 in HD - set in 79 A.D., the epic story of Milo, a slave turned invincible gladiator who finds himself in a race against time to save his true love Cassia, the beautiful daughter of a wealthy merchant.

 
"Pompeii" movie hits theaters February 21, 2014.
 
The film follows Milo an enslaved Celtic gladiator who falls in love with a noblewoman on the eve of a massive volcanic eruption of Mt. Vesuvius that destroys Pompeii, an event that also brings him face-to-face with the man who slaughtered his family years earlier. As Mount Vesuvius erupts in a torrent of blazing lava, Milo must fight his way out of the arena in order to save his beloved as the once magnificent Pompeii crumbles around him. Pompeii trailer 2013 is presented in hd high resolution. 
 
POMPEII 2014 Movie
Genre: Action, Adventure
Director: Paul W.S. Anderson
Starring: Kit Harington, Emily Browning, Jared Harris, Kiefer Sutherland, Carrie-Anne Moss, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Jessica Lucas
 
Pompeii official movie trailer courtesy Sony Pictures.
View : 3317

Comments

 • Visitor's Name
 • Email ID
 • Mobile No
 • Comment

Though of the day

 • ભૂલ નો બચાવ કરતા ભૂલ ની કબુલાત કરવા માં બહુ ઓછો સમય લાગે છે.