અક્કલ…..

 • What the hell is your computer doing on my compute

  Help-desk guy speaking to a lady user …

  Help-desk : double click on “My Computer”.
  Lady : I can’t see your computer..

  Help-desk : No .. Click on “My Computer” on your computer.
  Lady : How the hell can I click on your computer from my computer ??? !!

  Help-desk : There is an icon labelled “My Computer” on your computer .. double click on it.
  Lady : What the hell is your computer doing on my computer ?

Taro Malak Mare Jovo Chhe

Gujarati movie Taro Malak Mare Jovo Chhe (2001) Starring : Hiten Kumar, Divya Dwivedi, Prakash Patel, Arvind Trivedi, Jayshree Parikh, Jemini Trivedi, Pinki Parikh. Producer : Govind Bhai Patel, Director: Govind Bhai Patel,
View : 2889

Comments

 • Visitor's Name
 • Email ID
 • Mobile No
 • Comment

Though of the day

 • જરૂરીયાત અને ઇરછા વચ્ચેનો જે ભેદ પારખે તે સાચું સુખ પ્રાપ્ત કરી શકે.