અક્કલ…..

  • લવ મેરેજ v/s એરેન્જ મેરેજ

    દિનેશ રમેશને – તું લવ મેરેજ કરીશ કે એરેન્જ મેરેજ ?
    રમેશ- મને તો આ પ્રશ્ન પર જ હસું આવે છે. આ તો એજ રીતે છે કે કોઈ પૂછે કે તું આત્મહત્યા કરીશ કે તને ફાંસીએ લટકાવી દેવામાં આવે.

Hari Darshan (હરી દર્શન)

Hari Bhakt Prahlad (Satyajeet) is an ardent follower of Lord Vishnu, and nothing will distract him from this devotion. When the kingdom's emperor, Hiranyakashyap, finds out that his subject is engrossed in worshiping someone else, he has him summoned, and asks him to forget Lord Vishnu and instead worship him. Prahlad refuses to do so, and Hiranyakashyap orders that he be admitted in a school and taught to worship him.

Prahlad attends this school, and manages to convert everyone there to his belief and also worship Lord Vishnu, thus angering Hiranyakashyap even more. Hiranyakashyap then decides to kill Prahlad, his family, and all of Lord Vishnu's worshipers, with Prahlad being selected to be burnt alive. Now only a miracle from Lord Vishnu can save young Prahlad from being burnt alive. How will Prahlad be saved from his doomed fate?

View : 3918

Comments

  • Visitor's Name
  • Email ID
  • Mobile No
  • Comment

Though of the day

  • નફરતને નફરતથી નથી મીટાવી શકાતી. એને ફકત પ્રેમથી ખતમ કરી શકાય છે. આજ શાશ્વત નિયમ છે.