અક્કલ…..

  • મચ્છર

    મચ્છરનુ બચ્ચુ પહેલીવાર ઉડ્યુ, જ્યારે તે પરત આવ્યુ તો બાપે પૂછ્યુ - કેવુ લાગ્યુ ?
    મચ્છર - ખૂબ સારુ... જ્યા પણ ગયો લોકો તાળીઓ પાડી રહ્યા હતા.

Passengers 2016

Passengers - Official Film Trailer 2016
View : 821

Comments

  • Visitor's Name
  • Email ID
  • Mobile No
  • Comment

Though of the day

  • We are not human beings on a spiritual journey. We are spiritual beings on a human journey.Stephen Covey