અક્કલ…..

 • નામ

  છોકરો - વોટ્સ યોર નેમ ?
  છોકરી - પોતાના બાપને ઘક્કો મારો..
  છોકરો - મતલબ ...
  છોકરી - પુષ.....પા..

Haider Movie Trailer

Published on 8 Jul 2014 Vishal Bhardwaj's adaptation of William Shakespeare's 'Hamlet', Haider - a young man returns home to Kashmir on receiving news of his father's disappearance. Not only does he learn that security forces have detained his father for harboring militants, but that his mother is in a relationship with his very own uncle. Intense drama follows between mother and son as both struggle to come to terms with news of his father's deat
View : 1724

Comments

 • Visitor's Name
 • Email ID
 • Mobile No
 • Comment

Though of the day

 • જીવનમાં જે મળ્યું હોય તે ગમે તેણે આનંદ કહેવાય, અને જે ગમતું મળે તેણે સુખ કહેવાય.