અક્કલ…..

 • શુ નજર છે !

  પત્ની :- પતિ ને અલા પેલો માનસ ક્યારનો મને જોયા કરે છે.
  પતિ :- પત્ની ને એ તો તને જોવાનોજ એમાં હું કસું કરી સકું તેમ નથી.
  પત્ની :- કેમ
  પતિ :- એ ભંગાર વાળો છે .

Girls Name start with "O"

"ઓ" થી શરુ છોકરીઓના નામ
Name Gujarati Name Meaning
Odathi ઓદથી Refreshing
Oditi ઓદિતી Dawn
Oindrila ઓંદ્રિલા Another name for the wife of Indra
Oja ઓજા Vitality
Ojal ઓજ઼લ Vision
Ojasvi ઓજસ્વી Bright
Ojaswini ઓજસ્વિની Lustrous
Oma ઓમા Life giver
Omaja ઓમાજા Result of spiritual unity
Omala ઓમલા Earth
Omana ઓમના A woman
Omisha ઓમિષા Goddess of birth &death
Omkareshwari ઓમકારેશ્વરી Goddess Parvati, Gauri
Omkari ઓમકારી No
Omvati ઓમવતી Sacred, having the power of Om
Oni ઓની Shelter
Orpita ઓર્પિતા Offering
Oviya ઓવિયા Artist, beautiful drawing
View : 3787

Comments

 • Visitor's Name
 • Email ID
 • Mobile No
 • Comment

Though of the day

 • You must do the thing which you think you cannot do.Eleanor Roosevelt